Previous Next Main

Τρόποι αντιμετώπισης του χαμηλού κτιριακού αποθέματος από την κυπριακή Κυβέρνηση- περίπτωση Εντολής 1 του 2019 για κοινωνική στέγη & προσιτή κατοικία.

2020-01-13 23:14:04 | Monopolion Blogger


Η κυπριακή οικονομία εξελίσσεται και μαζί της παρασύρει και τον  κλάδο κατασκευής και ανέγερσης ακινήτων με εγχώριους και ξένους επενδυτές να στοχεύουν σε ολοένα και περισσότερες επενδύσεις. Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την χαμηλή προσφορά, αδιαμφισβήτητα, οδηγεί στην εκτίναξη των τιμών, και αυτό αποτελεί γεγονός που δεν περνά αδιάφορο από την Κυβέρνηση. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε δυσμένεια τα μικρομεσαία στρώματα, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οικονομικές - οικιστικής φύσεως-  υποχρεώσεις, τέτοιας εμβέλειας.  

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει επιτακτική την ανάγκη για μία νέα προσέγγιση στην οποία, από τη μία μεριά θα ενισχύει τις προαναφερθείσες τάξεις και από την άλλη μεριά, αυτό δεν θα γίνεται εις βάρος ιδιωτικών πρωτοβουλιών και φυσικών ή νομικών προσώπων που στοχεύουν σε επενδύσεις γης. Για να συμβεί αυτό, αλλά ταυτόχρονα και για να ενισχύσει τη δυναμική των εργασιών συγκροτεί σχέδια, στα οποία συμμετέχουν τόσο ιδιώτες όσο και δημόσιοι φορείς, όπως η Εντολή 1 του 2019 για κοινωνική Στέγη και Προσιτή Κατοικία. Για να το πετύχει αυτό, λοιπόν, ενεργεί προς αύξηση προσφοράς οικιστικών μονάδων με την παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος προσιτής στέγης, διοχετεύει πιο στοχευμένα τους κρατικούς πόρους σε συγκεκριμένες ομάδες και περιοχές και αποφασίζει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διάθεση κρατικών πόρων μέσω στεγαστικών σχεδίων με απλοποιημένες διαδικασίες.


Φαινόμενα της εποχής όπως η αύξηση φοιτητών, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων και σε συνδυασμό με την παρελθοντική οικονομική κρίση, τον υπερδανεισμό και τη δυσκολία παροχής δανειοδότησης λόγω  πιο αυστηρών κριτηρίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είχαν σαν αποτέλεσμα την μη αύξηση του κτιριακού αποθέματος, αποφέροντας, σήμερα στην Κύπρο, λιγότερες οικιστικές μονάδες από όσες χρειάζεται.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Κυβέρνηση, έστησε ένα σχέδιο δράσης βασισμένο σε 8 πυλώνες : Εισαγωγή πολεοδομικών κινήτρων και εργαλείων για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου, Επιδότηση ενοικίου από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εισαγωγή νέων απλοποιημένων και στοχευμένων στεγαστικών σχεδίων, Νέο πρόγραμμα δημιουργίας οικιστικών μονάδων από τον ΚΟΑΓ, Διαφοροποίηση ρόλου ΚΟΑΓ, Επιδότηση του ενοικίου σε εκτοπισθέντες, Συντήρηση/ επιδιόρθωση προσφυγικών οικισμών και συνοικισμών αυτοστέγασης και  Συνεργασία με Τοπικές Αρχές.

Αυτοί οι 8 πυλώνες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της προσιτής κατοικίας, σύμφωνα με την οποία το νοικοκυριό δεν θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο του 30% του ακαθάριστου εισοδήματός του για σκοπούς στέγασης.

Πηγή: https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/531693/trapezes-kai-skt-ebglan-sto-sfyri-dekades-polykatoikies

Η Εντολή 1 του 2019: Κοινωνική Στέγη- Προσιτή Κατοικία

Προκειμένου η Κυβέρνηση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και στις συνθήκες που διαμόρφωσε ο κλάδος των ακινήτων, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής, με κύριους άξονες την κατασκευή οικιστικών μονάδων ως μέτρο αντιμετώπισης της μειωμένη προσφοράς  και ταυτόχρονα, οι μονάδες αυτές να εξασφαλίζουν  πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομική στέγη  στα οικονομικώς αδύναμα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στα ειδικά οριζόμενα κριτήρια του Φορέα Διαχείρισης (Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης).  

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι  να εξομαλύνει την κατάσταση που δημιουργείται από τη δυσανάλογη προσφορά/ ζήτηση, ικανοποιώντας τα μικρομεσαία στρώματα στις οικιστικές τους ανάγκες και δίνοντας, ταυτόχρονα, χώρο σε νέα επενδυτικά σχέδια. Η Κυβέρνηση για την προώθηση της προσφοράς Κοινωνική Στέγης/ Προσιτής Κατοικίας, εμπλέκει στη διαδικασία παραγωγής ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Μάλιστα, για να προσελκύσει το ιδιωτικό ενδιαφέρον, παραχωρεί ως κίνητρο την  αύξηση  του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατά 25%. Από αυτό το 25%, το 15% μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του επιχειρηματία/ παροχέα, ενώ το υπόλοιπο 10% προς όφελος του ΚΟΑΓ (Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης) για την ανάπτυξη του παρόν σχεδίου ακίνητης ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το αναφορικό συνολικό εμβαδόν της κοινωνικής στέγης, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτή και τους κοινόχρηστους χώρους της. Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση δίνει ως κίνητρο αυξημένο συντελεστή δόμησης και ο επιχειρηματίας το ανταποδίδει με την παραχώρηση δωρεάν οικιστικών μονάδων στον Φορέα Υλοποίησης.

Αυτή η Εντολή 1 του 2019 με το κίνητρό της, βρίσκει εφαρμογή στις Πολεοδομικές Αρχές και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι αφορά  μόνο την ανέγερση της Κοινωνικής Στέγης και όχι άλλες εργασίες όπως: οι προσθήκες, οι μετατροπές κλπ. Για να εκμεταλλευτεί κανείς το παρόν κίνητρο, θα πρέπει να συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις:  η εφαρμογή να αφορά περιπτώσεις υποβολής πολεοδομικής αίτησης για ενιαίο οικιστικό συγκρότημα, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν να αντιστοιχεί σε μέγεθος 4 οικοπέδων κανονικού εμβαδόν, ιδανικά να γειτνιάζει με δημόσιες λειτουργίες ή κατά μήκος δρόμων πρωταρχικής σημασίας και η εφαρμογή του να αφορά οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 1,00:1, αλλά όχι σε περιοχές παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και σε τεμάχια γης που εφάπτονται με τα προηγούμενα.


Ο επιχειρηματίας ή το νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να επενδύσει σε ακίνητα υπό αυτό το σχέδιο, οφείλει η πολεοδομική του αίτηση να συνοδεύεται από Συμφωνητικό Έγγραφο, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και από τα δύο μέλη: Παροχέα και Φορέα Διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται. Επιπλέον, το συμφωνητικό έγγραφο για να θεωρείται ολοκληρωμένο θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδια, τα οποία δείχνουν με ευκρίνεια τις οικιστικές μονάδες που πρόκειται να διατεθούν. Πέρα όμως, από το Συμφωνητικό Έγγραφο, η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη θα είναι εναρμονισμένη με το περιβάλλον, την κλίμακα και τον χαρακτήρα της περιοχής, δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομικών υποστυλωμάτων όταν πρόκειται για συγκρότημα περισσοτέρων από 10 οικιστικών μονάδων και σε περιπτώσεις που αφορούν την αξιοποίηση του παρόντος κινήτρου ως κύρια ιδιοκτησία, οι μονάδες αυτές να ενσωματώνονται αισθητικά, οργανικά και λειτουργικά στη συνολική ανάπτυξη.

Ο δημιουργός της παρούσας Εντολής, έχει προνοήσει και την περίπτωση που κάποιος αιτητής ενδιαφέρεται για εξαγορά του κινήτρου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κτίσει τις οικιστικές μονάδες στο αυξημένο εμβαδόν που ορίζει η Εντολή, αλλά από τη στιγμή που δεν θα εμπίπτουν στο οικονομικό καθεστώς της κοινωνικής στέγης, θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής.  

Το παραπάνω ποσό υπολογίζεται βάσει του μέσου κατασκευαστικού κόστους, όπως αυτό ορίζεται στην τελευταία σχετική δημοσίευση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η καταβολή του ποσού εξαγοράς θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από την έκδοση άδειας οικοδόμησης με έγκαιρη προσκόμιση απόδειξης στην Οικοδομική Αρχή.

 


Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.

  

 

 

Πηγές:

ΕΝΤΟΛΗ 1 του 2019 Κοινωνική Στέγη - Προσιτή Κατοικία, ανάκτηση από: http://www.moi.gov.cy/MOI/tph/tph.nsf/All/A5AE79FD921E63A6C225840300272F20/$file/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%201-2019%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AE%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%20(final).pdf

Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, (cc), ανάκτηση από: https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2019/05/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf

 Εικόνα του εξωφύλλου, ανάκτηση από:  http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/427666/ta-psilotera-ktiria-stin-kypro-mechri-poy-ftanoynREALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.